Algemene voorwaarden

Samenvatting
Om deze algemene voorwaarden zo gemakkelijk mogelijk te maken heb ik hieronder de
belangrijkste punten samengevat.Om ze ook juridisch zo goed mogelijk te maken vind je op de volgende pagina’s de volledigejuridische tekst van de voorwaarden.

 1. Als we met elkaar afspraken hebben gemaakt en we akkoord zijn, hebben we een
  overeenkomst met elkaar afgesloten. De prijzen zoals vermeld in de offerte gelden. Bij een
  workshop geldt de prijs zoals deze op de website staat vermeld op het moment van
  inschrijving.
 2. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te
  bereiken.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor zaken die plaatsvinden als gevolg van mijn coaching of training. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en daden.
 4. Voor coaching gelden de volgende termijnen voor het afzeggen van een afspraak:
  a. Afzeggen tot 5 werkdagen voor de afspraak: geen kosten
  b. Afzeggen tot 2 werkdagen voor de afspraak: 33% van de kosten van een
  coachingsgesprek
  c. Afzeggen binnen 2 werkdagen voor de afspraak: 100% van de kosten
 5. Bij open trainingen gelden de volgende termijnen:
  a. Annulering 4 weken voor aanvang: geen kosten
  b. Annulering tot 5 werkdagen voor aanvang: 50% van de kosten van de training
  c. Annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten
 6. Bij In-Company trainingen gelden de volgende termijnen:
  a. Annulering tot 4 weken van tevoren: 10% van de offerteprijs
  b. Annulering tot 1 weken van tevoren: 50% van de offerteprijs
  c. Annulering binnen 1 week voor de start van de training: 75% van de offerteprijs
  d. Aanpassen van het aantal deelnemers kan tot 5 dagen van tevoren
 7. Annuleren doe je per e-mail of als het kort dag is per e-mail en SMS
 8. Bij overmacht gaan we samen kijken hoe we het oplossen, maar dit zijn de uitgangspunten.
 9. Ik kan een gesprek of training annuleren als dat echt niet anders kan. Dit geef ik je uiterlijk 24 uur van tevoren door.
 10. De eigendomsrechten van alle documenten en andere materialen die je ontvangt blijven bijmij of bij degene van wie de rechten zijn.
 11. De betalingstermijn is 14 dagen met een boete bij overschrijding hiervan
 12. Ik heb een Niet Goed Geld Terug Garantie. Als je binnen 1 week na een workshop of coach gesprek aangeeft niet tevreden te zijn over de geleverde dienst, dan
  hoef je deze niet te betalen. Hiermee eindigt ook onze overeenkomst en stopt mijn
  dienstverlening. Ik ga ervan uit dat je deze garantie alleen gebruikt als je echt niet tevreden
  was over mijn dienstverlening.
 13. Als je als opdrachtgever je (betalings)verplichtingen niet nakomt, kan ik de overeenkomst opzeggen.
 14. Ook als één van ons in surseance komt of failliet wordt verklaard, kan de andere partij de
  overeenkomst opzeggen.
 15. Ik hanteer een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik niks wat tijdens een workshop,
  training of coaching sessie wordt gezegd aan anderen vertel, ook niet aan het bedrijf dat de
  coaching betaalt, behalve als jij daar toestemming voor geeft.
 16. Als we een conflict hebben, proberen we dat eerst in overleg op te lossen eventueel met hulp van een mediator. Pas in het uiterste geval gaan we naar de rechter.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 1. Opdrachtgever:De natuurlijke of rechtspersoon die aan Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training.
 3. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en
  verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training voor het verlenen van diensten.
 5. Training: Elke activiteit waarbij Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training met een groep deelnemers aan een bepaald onderwerp werkt.
 6. Open training: Een training waarbij deelnemers zich individueel kunnen inschrijven
 7. In Company training: Een training waarbij Opdrachtgever Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training inhuurt om aan werknemers, klanten, leden of anderen uit het netwerk van opdrachtgever een training te verzorgen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en Overeenkomsten waarbij Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training diensten aanbiedt of levert vanaf 1 augustus 2017.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor elke Overeenkomst waarbij Lea Adriaans, praktijk voor coaching & trainingderden inhuurt.
 3. Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk tussen Opdrachtgever
  en Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training overeen is gekomen.
 4. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing behalve als
  Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training hier uitdrukkelijk schriftelijk mee in heeft gestemd.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard,
  zijn de overige voorwaarden gewoon van toepassing. Opdrachtgever en Lea Adriaans, praktijk voor coaching & trainingzullen voor de betreffende bepalingen in overleg nieuwe afspraken maken.
 6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of
  vervolgopdrachten van Opdrachtgever bij Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen (tenzij anders aangegeven). Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training is alleen gebonden aan een offerte als Opdrachtgever de offerte binnen de gesteld termijn en zonder voorbehoud of wijziging aanvaardt. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld
 2. Een Overeenkomst komt tot stand als de Opdrachtgever de offerte aanvaardt zonder
  voorbehoud en zonder wijzigingen.
 3. Aanvaarding gebeurt door ondertekening van de offerte of door het accepteren van de
  offerte via een bevestiging per e-mail.
 4. Er komt ook een overeenkomst tot stand als Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training de afspraken met de Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bevestigd en Opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen (of voor aanvang van de werkzaamheden) de juistheid van deze afspraken betwist.
 5. De inhoud van de offerte geldt na aanvaarding hiervan door Opdrachtgever als
  overeenkomst.

4. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training dit nodig acht, kan zij bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Dit natuurlijk in overleg met Opdrachtgever.
 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training is niet aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.

5. Annulering

 1. Afzeggen van een coaching afspraak kan kosteloos tot 5 werkdagen van tevoren per email.
  Bij afzegging tot 2 werkdagen (per e-mail) van tevoren wordt 33% van de kosten in
  rekening gebracht. Bij afzegging binnen 2 werkdagen (per e-mail en SMS), worden alle
  kosten van het coaching gesprek in rekening gebracht.
 2. Afzeggen van een Open Training kan kosteloos tot 4 weken van tevoren per e-mail. Bij
  afzegging tot 5 werkdagen van tevoren (per e-mail) wordt 50% van de kosten in rekening
  gebracht. Bij afzegging binnen 5 werkdagen (per e-mail en SMS) wordt 100% van de
  kosten van de training in rekening gebracht.
 3. Het annuleren van een In-Company training kost 10% van de prijs in de offerte tot 6
  weken van tevoren. Bij annulering tot 2 weken van tevoren wordt 50% van de kosten
  gerekend. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de Training wordt 100% van de
  kosten gerekend.
 4. Het naar beneden aanpassen van het aantal Deelnemers bij een In-Company Training kan
  kosteloos tot 5 werkdagen voor de Training. Meer deelnemers opgeven voor de Training
  kan in overleg met Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training tot vlak voor de Training.
 5. Het vervangen van een Deelnemer aan een Training kan altijd kosteloos.
 6. Als een Deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor een coachgesprek of training,
  dan wordt dit gezien als annulering.
 7. Het uitstellen van een Training of coaching afspraak wordt gezien als annulering.
 8. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training kan een Training of coachgesprek tot 24 uur van tevoren annuleren zonder dat hierdoor recht op annulering of schadevergoeding ontstaat. Dit zal Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training alleen doen als er echt geen andere mogelijkheid is.

6. Niet goed geld terug garantie

 1. Voor alle diensten van Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training geldt een Niet Goed Geld Terug Garantie.
 2. Als Opdrachtgever binnen 1 week na de geleverde dienst aangeeft niet tevreden te zijn
  geweest over deze dienst, dan ontvangt hij geen factuur voor deze dienst of indien al is
  betaald, wordt het betaalde bedrag teruggestort.
 3. Indien van deze garantie gebruikt wordt gemaakt, wordt de Overeenkomst ontbonden en
  zullen geen diensten meer worden geleverd.

7. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van materialen die tijdens de uitvoering van de
  Overeenkomst worden verstrekt, blijven bij Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training.
 2. Opdrachtgever en Deelnemer mogen de materialen niet voor andere doeleinden
  gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij hiervoor schriftelijk (of per
  e-mail) toestemming is gegeven.
 3. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden gebruiken. Hierbij mag zij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet zij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer.

8. Tarieven en betaling

 1. In de Overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd.
 2. Deze tarieven zijn inclusief overheidsheffingen (zoals BTW), en exclusief reiskosten en andere kosten die voor Opdrachtgever gemaakt dienen te worden.
 3. Intuïtief Ondernemen heeft het recht om deze tarieven bij langdurige trajecten (langer dan 6 maanden) tussentijds in overleg met Opdrachtgever aan te passen aan de gewijzigde
  prijsindex of wegens overheidsmaatregelen.
 4. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeen is
  gekomen.
 5. Betaling van deelname aan een Open Training dient plaats te vinden voordat de Training
  begint. Een speciale aanbieding geldt deze tot de genoemde datum in de aanbieding en
  de betaling moet ontvangen zijn voor de in de aanbieding genoemde datum. Indien niet
  aan deze betalingstermijn wordt voldoen, vervalt het recht op de aanbieding en geldt de
  reguliere prijs. Hiervoor wordt een nieuwe factuur gestuurd.
 6. De betaling dient te geschieden zoals in de Overeenkomst is afgesproken en zal
  plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.
 7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.
 8. De betaling van Opdrachtgever dient steeds als eerste ter betaling van verschuldigde rente en kosten. Daarna als betaling van de facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Opdrachtgever anders.
 9. Indien Lea Adriaans, praktijk voor coaching & traininginvorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn voor de inschakeling van onder andere maar niet uitsluitend deurwaarders,incassobureaus en advocaten en worden gesteld op minimaal 15% van de opeisbare som.

9. Aansprakelijkheid

 1. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemers indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee
  gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het
  voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de doorLea Adriaans, praktijk voor coaching & trainingafgeslotenaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigenrisico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van deverzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training toegezonden.
 3. Als er om een of andere reden geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, dan is de
  aansprakelijkheid van Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 5.000.
 4. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld. Ook niet als deze is veroorzaakt door ernstige tekortkomingen van deze derden. In geval van schade is Opdrachtgever verplicht om eventueel ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de schade op hen te verhalen.
 6. Als Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
 7. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training is daar om ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemers oplopen.
 8. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat Deelnemers na een Training met de opgedane kennis en ervaring doen.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training.
 10. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een Training of coach gesprek.
 11. Indien een ontstane schade niet binnen een jaar na het ontdekken hiervan door
  Opdrachtgever over Coachee wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden
  gemaakt voor schadevergoeding.

10. Beëindiging overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen.
 2. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training kan de Overeenkomst ook direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen als Opdrachtgever niet aan zijn andere verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voldoet en Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training heeft schriftelijk of per e-mail de Opdrachtgever hieraan herinnerd.
 3. Zowel Opdrachtgever als Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training kunnen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen indien één van beide partijen in surseance van betaling terecht komt, in staat van faillissement is verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen.

11. Geheimhouding

 1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever krijgt.Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever aangeeft dat ze
  vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
 2. De coaching- en trainingssessies zijn vertrouwelijk van aard.Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderendelen. Ook niet met Opdrachtgever, anders dan na toestemming van de Deelnemer.

12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training is Nederlands recht van toepassing. Ook als de Deelnemer in een ander land woonachtig is.
 2. Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit verschil eerst in overleg op te lossen eventueel met het gebruik van mediation.
 3. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke
  instantie waar Lea Adriaans, praktijk voor coaching & traininggevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschilkennis te nemen.

Lea Adriaans, praktijk voor coaching & training
Van Essenstraat 111 7203 DK Zutphen
KvK nummer: 69308926
BTW nummer: NL 1225.60.310 B01
Opgesteld 1 januari 2018